herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy Czarne

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGÓLNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem
ul. Moniuszki 12; pok. 3; tel. 059 8332079

 

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania odmowny udostępnienia informacji publicznej stronie przysługuje odwołanie od decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.