Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.- do pobrania


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem
ul. Moniuszki 12; pok. 3; tel. 059 8332079

 


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania odmowny udostępnienia informacji publicznej stronie przysługuje odwołanie od decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.