Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

SO-03 - Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (formularz generowany jest przez system obsługi dowodów osobistych).


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Spraw Obywatelskich, ul.Moniuszki 12, I piętro, pokój nr 9, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.