herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy Czarne

SO-03 - Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (formularz generowany jest przez system obsługi dowodów osobistych).

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Spraw Obywatelskich, ul.Moniuszki 12, I piętro, pokój nr 9, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.