herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy Czarne

SO-07 - Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania w formacie PDF ),
  • pełnomocnictwo,
  • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu),
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Spraw Obywatelskich, ul.Moniuszki 12, I piętro, pokój nr 9, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

  • Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
  • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Uwaga: Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zwolniony z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne
82 9326 0006 0040 0116 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.1628).

Tryb odwoławczy

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.