Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

SO-10 - Wymeldowanie decyzją administracyjną.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku (do pobrania w formacie PDF  lub DOC  ).
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku) (oryginał do wglądu).
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję) (oryginały do wglądu).
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego, ul.Moniuszki 12, I piętro, pokój nr 1 lub 9, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:
Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne 82 9326 0006 0040 0116 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Decyzja o wymeldowaniu  lub  decyzja o odmowie wymeldowania  wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.
Dwumiesięczny termin na wydanie decyzji może być wydłużony, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.


Podstawa prawna

 •  ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 388),
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., 267 ),
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.1628).

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a) Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b) Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu i na trwałe.
2. Burmistrz na wniosek zainteresowanej osoby wydaje decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
3. Z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu/budynku, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zarządca/administrator, o ile został upoważniony do występowania w tego typu sprawach.
4. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego mogą być przeprowadzane m.in. rozprawy administracyjne z udziałem stron i świadków.
5. Podstawą do wydania decyzji są ustalenia faktyczne w zakresie opuszczenia miejsca pobytu i braku realizacji obowiązku wymeldowania.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.