herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Budownictwo i drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. szczegółowy plan w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – podaniem jej wymiarów – 3 egz.,

  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych – 2 egz.,

  3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu – 3 egz.,

  4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

  5. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym – do wglądu,

  6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót – 3 egz.,

  7. Wniosek

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska, ul. Moniuszki 12, II piętro, pokój nr 17, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek składa się osobiście lub przesyła, a termin oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni

Podstawa prawna

art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 13a oraz ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 1440 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), uchwały Nr 0007.11.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 1marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom.z 2017 r., poz. 977) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego może wystąpić Wykonawca lub Inwestor.