Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub zajęcie terenu nieruchomości gruntowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. szczegółowy plan w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – podaniem jej wymiarów – 3 egz.,

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych – 2 egz.,

 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu – 3 egz.,

 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 5. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym – do wglądu,

 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót – 3 egz.,

 7. Wniosek


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska, ul. Moniuszki 12, II piętro, pokój nr 17, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu.


Opłaty

Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor) – dokument ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Wniosek składa się osobiście lub przesyła, a termin oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni.


Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 0050.173.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych, w tym za udostępnienie pasów drogowych nie będących drogą publiczną (bez kategorii), stanowiących własność Gminy Czarne celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego może wystąpić Wykonawca lub inwestor