Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miasta i Gminy w Czarnem
ul. Moniuszki 12,
77-330 Czarne

Dane identyfikacyjne

Adres siedziby / adres zamieszkania

Dane identyfikacyjne współwłaściciela lub współmałżonka

Adres siedziby / adres zamieszkania

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pouczenie:

  1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.1427).
  2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Czarnego określi w drodze decyzji , wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ,
  3. Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni a w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
  5. Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością.
  6. W razie zmian mających wpływ na wysokość opłaty zawiadomię organ w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:

1 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla każdej nieruchomości;

2 Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne, dostępnym na stronie internetowej www. bip.czarne.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem w pokój nr 15;

3 Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dostępnej na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem;

4 Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku wysokości 2,00 zł za 1 osobę zamieszkałą na danej nieruchomości

5 Dotyczy nieruchomości mieszanych tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) dalej jako RODO informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Gminy Czarne jest Burmistrz Czarnego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Gminy Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk e-mail.k.bobenczyk@czarne.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 ust.1lit.c RODO
Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art.6 ust.1 lit.b RODO Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art.6. ust.1 lit.e RODO Dane osobowe mogą być przykazane uprawnionym podmiotom : organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów.
Dane będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do przeniesienia danych.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/ Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.