Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

SO-02 - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o udostępnienie  danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL(do pobrania w formacie PDF  lub DOC ), 
 • Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
  Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).
  Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Czarne - Referat Spraw Obywatelskich, ul.Moniuszki 12, I piętro, pokój nr 9, tel. 59-323-20-79, 59-833-20-78, w godzinach pracy Urzędu


Opłaty

1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.

2. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, oblicza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.09.2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011, Nr 195, poz.1153 ze zm.)

3. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
a) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
b) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
c) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
d) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
e) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
f) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

4.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

5. Termin wniesienia opłaty:
a) przed złożeniem wniosku - w przypadku udostępnienia jednostkowych danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
b) w ciągu 7 dni od udostępnienia danych - w przypadku udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku.

6. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:

Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy: Bank Spółdzielczy w Człuchowie o/Czarne
82 9326 0006 0040 0116 2000 0010

 


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 388),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.z 2011r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011, Nr 195, poz.1153 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się, gdy są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
a) Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze.
b) Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim).
c) Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.
d) Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
e) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych,
f) Komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzebnia postępowania egzekucyjnego,
2. Dane te mogą być także udostępnione:
a) Osobom i jednostkom organizacyjnym — jeżeli wykażą w tym interes prawny.
b) Jednostkom organizacyjnym — jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
c) Innym osobom i jednostkom organizacyjnym — jeżeli wykarzą one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
3. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).
We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru.
Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.